Entity
Description
 • Value proposition

  [Automatic translation follows] FAGEM is a multi-sector organization that represents the interests of Maresme companies. It acts as an interlocutor between the business fabric and the Public Administration, Social Agents and Citizens. It is part of FOMENT del TREBALL, FEPIME, the MARESME TOURISM PROMOTION CONSORTIUM, the ASSOCIATION MARESME MARÍTIM, among others.
  FAGEM also:

  Establish collaboration agreements with companies so that both the guilds and associations that belong to FAGEM and the companies associated with each guild can enjoy advantageous services and/or purchase of goods: Implementation of the Organic Data Protection Law (LOPD). Insurance required by collective labor agreements. Tax deductions for Mostraris, among others.

  It presents proposals to the public administrations in order to seek funding for the execution of projects that impact the region's SMEs.

  It acts as an information transfer center for content from different institutions and which contain topics related to the labor, legal, human resources, environment and interests of all affiliated entities
  FAGEM manages employment and training programs of the SOC (Employment for Youth and 30 Plus)

  It organizes training courses within the Continuous Training Plans at the same time it organizes Training Courses aimed at entrepreneurs and managers in various disciplines such as social networks, office automation, foreign trade, various languages, and management skills, among others

  Establish collaboration agreements with other entities for their commitment to society: Salesians-Incorpora, Fundació Maresme, Afaemme, among others.

  CSR policy: FAGEM has a CODE OF ETHICS, has an annual plan of CSR activities and is part of the RETOS Network.

  It has a website where you can find information of interest to associated entities: news, job exchange, activities, programs, economic studies of the Maresme, business competitiveness observatories, links with institutions where FAGEM has a presence.

  Every year, FAGEM awards the business career of a person, honoring that entrepreneur who has encouraged his company to distinguish itself for its contribution to the socio-economic development of the territory.

  FAGEM also honors someone who has collaborated closely with the business association of the region.


  Training Courses, Services for Companies, Networking, Collaboration Agreements, Subsidized Recruitment Programs, Job Exchange, Continuous Training, 30 Plus Program, and Fem Ocupació for Youth Program

 • Original language

  La FAGEM és un organització multisectorial que representa els interessos de les empreses del Maresme. Actúa com interlocutor entre el teixit empresarial i l'Administració Pública, els Agents Socials i la Ciutadania. Forma part de FOMENT del TREBALL, FEPIME, el CONSORCI de PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL MARESME, L'ASSOCIACIÓ MARESME MARÍTIM, entre d'altres.
  La FAGEM també:

  Estableix acords de col·laboració amb empreses perquè tant als gremis i associacions que pertanyen a la FAGEM com per les empreses associades a cada gremi puguin gaudir de serveis i/o compra de béns de forma avantatjosa: Implantació de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD). Assegurances exigides pels convenis col·lectius de treball. Deduccions fiscals per Mostraris, entre d’altres.

  Presenta propostes a les administracions públiques amb la finalitat de buscar finançament per a l'execució de projectes que impactin a les pimes de la comarca.

  Actua com a centre de transferència d'informació de continguts provinents de diferents institucions i que contenen temes relatius a l'àmbit laboral, jurídic, de recursos humans, de medi ambient i d'interès per totes les entitats adherides
  La FAGEM gestiona programes d'​ ocupació i formació del SOC (Fem Ocupació per Joves i 30 Plus)

  Organitza cursos de formació dins els Plans de Formació Continua a la vegada que organitza Cursos de Formació orientats a empresaris i directius en diverses disciplines com són les xarxes socials, l'ofimàtica, el comerç exterior, diversos idiomes, i habilitats directives, entre d'altres.

  Estableix convenis de col·laboració amb altres entitats pel seu compromís amb la societat: Salesians-Incorpora, Fundació Maresme, Afaemme, entre d’altres.

  Política RSC: La FAGEM diisposa d’un CODI ÈTIC, té un pla anual d’activitats RSC i forma part de la Xarxa RETOS.

  Compta amb un espai web on s'hi pot trobar informació d'interès per les entitats associades: notícies, borsa de treball,activitats, programes,estudis econòmics del Maresme, observatoris de competitivitat empresarial, enllaços amb institucions on la FAGEM hi té presència.

  La FAGEM premia cada any la trajectòria empresarial d'una persona homenatjant aquell empresari que hagi impulsat que la seva empresa es distingeixi per la seva contribució al desenvolupament socioeconòmic del territori.

  La FAGEM també homenatja alguna persona que hagi col·laborat estretament amb l’associacionisme empresarial de la comarca.


  Cursos de Formació, Serveis per a Empreses, Networking, Convenis de col·laboració, Programes de contractació subvencionada, Borsa de treball, Formació continua, Programa 30 Plus, and Programa Fem Ocupació per joves

Corporate interactions BETA
Corporate TypeDate
CaixaBank
CaixaBank
Bank, Banking
CaixaBank
Bank, Banking
Other

26 Nov 2021

26 Nov 2021
Tecnocampus
Tecnocampus
Startup accelerator & VC, Higher Education
Tecnocampus
Startup accelerator & VC, Higher Education
Other

17 Nov 2021

17 Nov 2021
Dell Technologies
Dell Technologies
Bank, Information Technology and Services
Dell Technologies
Bank, Information Technology and Services
Other

23 Nov 2017

23 Nov 2017
Similar entities
AxisEntities
No similarities

La FAGEM organitza una jornada sobre el pla d'igualtat dirigida a les empreses de la comarca per explicar en què consisteix , els seus beneficis i els ajuts que ofereix la Generalitat per poder implementar-ho.

Serà dimecres 28 de setembre en una sessió en línia. Informa't!

https://lnkd.in/eEQq3fbd

Jornada de sensibilització en igualtat de gènere per a comandaments intermedis. Una formació especialitzada per donar a conèixer què implica aplicar la gestió transversal de gènere dins de l’empresa, alhora que s’aporten eines per incorporar la igualtat de gènere en la feina quotidiana, sigui quina sigui l’àrea d’especialització

🗓 Dijous 15 de setembre
🕞15.30 a 18.30
🖥 Acte virtual-

#FormacióFAGEM oferim cursos formatius a la carta i posem a la vostra disposició eines que facilitin i optimitzin el temps i recursos invertits en la formació a la vostra empresa. Ens adaptem per millorar l'impacte i incidència de les accions formatives.

http://ow.ly/wybC50JNK1z

Oberta una nova edició #PremisCreatic a les millors iniciatives empresarials en l'àmbit de la tecnologia i la innovació. Hi ha temps per participar fins el 5 d'octubre

http://ow.ly/sPY950KeAGU

La FAGEM ofereix un nou servei d’assessorament i implantació d’energia fotovoltaica a les empreses de la comarca. Informa't enviant un correu electrònic a fagem@fagem.org!

Social network dynamics